9.1. Summary of the career guidance process

What I have got from this programme? Do I have enough information to start work on career development? What I have already done to start to develop my career?

The aim – to summarize all information and results of career guidance process/course. To make conclusions of the exprienced process.

Methods:direction-1015716_960_720

 • Discussion
 • Individual consultations
 • Atvities:
  • Screening – Reduces the alternatives, each with a single sign, and avoiding compromise./ Caurskatīšana– samazina alternatīvas, katrai attiecinot vienu vienīgu pazīmi, un neielaižoties kompromisā.
  • The network -Tīkls  -the decision maker will consult on controversial issues with as many people as possible in order to obtain the necessary arguments for a rational decision/ Lēmuma pieņēmējs konsultējas par strīdīgiem aspektiem ar iespējami vairākiem cilvēkiem, lai iegūtu vajadzīgos argumentus racionāla lēmuma pieņemšanai.
  • Indicator lists -Indikatoru saraksti– attiecas uz apspriežamās problēmas atslēgvārdu un tās īpašību slejas izstrādāšanu un būtiskāko īpašību izcelšanu attiecībā uz vērtībām, alternatīvām, šaubām.
  • Decision tables –refers to the development of the keyword and its characteristics column for the problem in question and the highlighting of the key features with respect to values, alternatives, and doubts. Lēmumu tabulas – ideju saglabāšanas process, orientējot tās uz loģisku virzību, un salīdzinot situācijas. Visi varianti tiks vēlāk novērtēti, ņemot vērā tās pašas vērtības, ar racionālu simetriju (piem., prestižs un labi apmaksāts darbs).
  • Decisions trees-helps classify explanations of categories (eg., self, family, work, leisure, health, etc.). Lēmumu koki – palīdz klasificēt skaidrojumus kategorijās (piem., patība, ģimene, darbs, brīvais laiks, veselība u.c.).
  • Decomposition or breaking down -to solve complex problems, consisting of a separate analysis of the subproblems, their solution, and the solution of the initial problem solving of the intermediate solutions. The decomposition contains the existence of a logical frame of freedom, some concurrently expressed ideas and the achievement of a general result. Sabrukšanas dekompozīcija/ , lai risinātu sarežģītas problēmas, kas sastāv no apakšproblēmu atsevišķas analīzes, to atrisināšanas, un starprisinājumu apvienošanas sākotnējās problēmas atrisināšanā. dekompozīcija satur bezaizsprieduma loģiska ietvara esamību, dažas vienlaicīgi izteiktas idejas un vispārēja rezultāta sasniegšanu.
  • Value lists  –developed positive and negative autobiographical experiences, personality in terms of the respective values of the carriers, or a description of each value added.“Vērtību saraksti” izstrādāti pozitīvās un negatīvās autobiogrāfiskās pieredzes, personību attiecīgo vērtību nesēju izteiksmē, vai pievienojot katrai vērtībai aprakstu.
  • Pluss and Minuss Tables -expresses the importance of values by using certain criteria. Values can be highlighted with symbols +, -, 0, and then quantified to define the beneficial, harmful or neutral role of the alternatives considered in the decision.“Pluss un mīnuss tabulas” izsaka vērtību nozīmību ar noteiktu kritēriju palīdzību. Vērtības var būt izceltas ar simboliem +, -, 0 un tad kvantitatīvi noteiktas, lai definētu lēmuma pieņemšanā iedomāto alternatīvu izdevīgo, kaitīgo vai neitrālo lomu.530px-Swot_analysis
  • SWOT analyses of all alternatives. Comparison of all results.

Resources

http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf#page=65

http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4591

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2261